Rubrika: Všeobecné

TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV V ŽARNOVICI

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk

Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Všeobecné

Rozhodnutia – životné prostredie

Rozhodnutie Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie – vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch – vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov strojným zariadením – Štiepkovač … Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Všeobecné

Prevádzkový poriadok Mestského športového areálu v Žarnovici

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MŠA V ŽARNOVICI

Zverejnené v rubrike Všeobecné

Zberný dvor na BIO odpad

Zberné miesto na biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) nachádzajúce sa na konci ulice Slobody v Žarnovici je verejnosti prístupné od 01.03.2017

Zverejnené v rubrike Všeobecné

OPERAČNÝ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBVODE ŽARNOVICA A V PRÍMESTSKÝCH ČASTIACH V ZIMNOM OBDOBÍ 2018 – 2019

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií je základný organizačný predpis, ktorý upravuje plánovanie a riadenie zimnej údržby (ďalej len „ZÚ“), činnosť zamestnancov a použitie techniky pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií, chodníkov, mostov, schodov, parkovacích a spevnených plôch v majetku mesta Žarnovica, vrátane mestských častí Lukavica, Žarnovická Huta a Revištské Podzámčie (ďalej len „MK“). Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Oznamy, Všeobecné

Informácie pre verejnosť

Zásady ochrany osobných údajov informačná povinnosť čl.13 GDPR – MG Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností Smernica na oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti v podmienkach MsPS Žarnovica s r o Zberový kalendár – triedený zber – rok 2019 Zberový … Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Všeobecné