Politika systému manažérstva

Ako spoločnosť zabezpečujúca realizáciu služieb občanom, chceme budovať a udržiavať integrovaný systém manažérstva, ktorý je zárukou, že naše služby budú nielen v plnej miere uspokojovať našich zákazníkov, ale zároveň sa budeme snažiť pri ich realizácii kladne ovplyvňovať životné prostredie mesta.

Preto sa zaväzujeme:

  • dosahovať spokojnosť zákazníkov a občanov, ktorá je  krédom našej spoločnosti, plnením ich požiadaviek v kvalitatívnej, environmentálnej a bezpečnostnej oblasti a tým získať dôveru zákazníkov a občanov.
  • plniť legislatívne  a iné požiadaviek v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • komunikovať a spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi zodpovednými za overovanie plnenia požiadaviek v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • o stratégii, politike, cieľoch a dosahovaných výsledkoch našej spoločnosti objektívne a pravidelne informovať všetky zainteresované strany, záujmové skupiny a okolie spoločnosti.
  • spracovaním a realizovaním programov zlepšovania  z oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dosahovať neustále zlepšovanie systému integrovaného manažérstva.
  • systematickým  vzdelávaním a správnym motivovaním zamestnancov zlepšovať pracovnú činnosť a riadenie systémov manažérstva vo všetkých riadiacich, realizačných a podporných procesoch.
  • politika a ciele sú v spoločnosti zdokumentované, zverejnené, implementované, udržiavané a pravidelne overované z hľadiska vhodnosti.
  • v  oblasti bezpečnosti práce pristupujeme k problematike proaktívne, chceme predchádzať nežiadúcim udalostiam.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť potrebné zdroje a podmienky pre dodržanie tejto politiky, ako aj systému integrovaného manažérstva.

Politika_IMS

Comments are closed.