Zoznam hrobových miest s neuhradeným nájomným

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. ako správca pohrebiska v Žarnovici vyzýva nájomcov uvedených hrobových miest na vysporiadanie nedoplatkov za predmetné hrobové miesta. Podrobnejšie informácie Vám budú poskytnuté u správcu pohrebiska na Dome smútku v Žarnovici, tel. číslo 045/6813101 prípadne na MsPS Žarnovica s.r.o., Partizánska 1043/84 Žarnovica, tel. číslo 045/6812154.

Ak prevádzkovateľovi pohrebiska nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu hrobového miesta uverejní informáciu o uplynutí doby na ktorú je nájomné zaplatené na mieste obvyklom na pohrebisku.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu, že nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu, že nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

pohrebisko Žarnovica

Číslo hrobu             Zosnulý                                           Nájom uhradený na dobu

165 dvojhrob Vallová Anna 1958 Do roku 1986
350 jednohrob Dávidová Anna 1958 Do roku 1988
645 dvojhrob Marušková Irena 1978 Do roku 1988
612 dvojhrob Rodina Abrahámová Do roku 1989
444 dvojhrob Abrahám Jozef 1964 Do roku 1994
791 dvojhrob Dávidová Hana 1985 Do roku 1995
825 trojhrob Izáková Anna 1986 Do roku 1996
477 jednohrob Skubeň Imrich 1986 Do roku 1996
423 jednohrob Heroldová Anna Do roku 1997
834 dvojhrob Rodina Kmeťová Do roku 1997
396 dvojhrob Vallo Ján Vallová

Mária Vallová Alojzia

Do roku 2000
223 dvojhrob Peška Vojtech

Pešková Etela 1981

Do roku 2001
893 trojhrob Chovanec Martin

Chovancová Anna

Do roku 2001
66 jednohrob Danková Anna 1945 Do roku 2002
831 trojhrob Danková Veronika 1948

Danko Ján 1949

Danko Štefan 1986

Danková Mária 1986

Do roku 2003
572 jednohrob Červík Ivan 1976 Do roku 2003
579 dvojhrob Červík Ľudovít 1990

Červíková Mária 1997

Do roku 2003
579/A jednohrob Červík Milan 1993 Do roku 2003

393 dvojhrob Repiský Ondrej 1966

Repiská Paulína 1987

Do roku 2004
259 dvojhrob Koka Karol Do roku 2004
575 dvojhrob Maurer Adolf 1927

Maurerová Mária 1965

Do roku 2004
896 trojhrob Hábelová Anna 1956

Hábela Štefan 1975

Hábelová Mária 1994

Do roku 2005
345 jednohrob Ficel Martin Do roku 2005
99 dvojhrob Šuderlová Anna 1986

Michal

Do roku 2006
683 jednohrob Danko Michal 1945 Do roku 2006
220 Detský hrob Tomíková Júlia 1933 Do roku 2007
748 dvojhrob Rodina Koklesová Do roku 2008
914 dvojhrob Kliman Michal

Klimanová Rozália

Kliman Jozef 1989

Do roku 2009
835 jednohrob Tomčányová Mária 1979 Do roku 2009
244 dvojhrob Gambatý Štefan 1949

Gambatá Katarína 1950

318 dvojhrob Karnasová Mária 1932

Karnas Ján 1955

590 dvojhrob Hederváry Ivan 1988

Hederváry Miroslav 1992

746 dvojhrob Čarada Štefan 1980

Čaradová Gizela 1993

474 trojhrob Sámelová Paulína 1971

Bobok Ondrej

Boboková Margita

pohrebisko Rev. Podzámčie

Číslo hrobu             Zosnulý

9 jednohrob Michálik Štefan 1965

Micháliková Veronika

16 jednohrob Beňo Vladimír 1975
40 jednohrob Hricová Veronika 1944
46 jednohrob Kozáriková Mária 1945
50 jednohrob Prácska Oľga 1917
63 jednohrob Gašparík Ondrej 1923
66 jednohrob Hajdoni Ján
67 dvojhrob Hajdoni Ján 1968

Hajdoniová Mária

68 dvojhrob Hajdoni Ján

Hajdoniová Mária

72 trojhrob Krajči Štefan 1932

Krajči Jozef

Krajčiová Mária

Krajči Juraj

73 jednohrob Rodina Zliechovcová
75 jednohrob Balko Leopold 1932

Balková Mária 1940

76 jednohrob Blahová Anna 1946
79 trojhrob Krajčová Katarína 1967

Repiský Michal 1924

Repiská Mária 1943

82 dvojhrob Mištíková Mária 1948

Mištík Štefan 1949

Comments are closed.