Povinnosti predávajúcich pri predaji na trhových miestach od 01.01.2014

Dňa 01.01.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa novelizovaného znenia § 3 ods. 1  zákona č. 178/1998 Z.z.:

Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu,4a) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie nevydá.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov nemám povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb podľa tohto ustanovenia:

*§ 1 ods. 2 – nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,

*§ 2 písm. j) – neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1  k zákonu,

*§ 3 ods. 2 písm. a) – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru uvedenom v tomto ustanovení,

*§ 3 ods. 2 písm. b) – povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby (napr. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím).

*/ nehodiace sa prečiarknite

V Žarnovici, dňa ……………………………..

……………………………………………………..                                 …………………………………………..

meno, priezvisko (čitateľne)                                             podpis žiadateľa

Článok vo formáte pdf vhodný pre tlač

Comments are closed.