OPERAČNÝ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBVODE ŽARNOVICA A V PRÍMESTSKÝCH ČASTIACH V ZIMNOM OBDOBÍ 2016 – 2017

Operačný plán ZU na stiahnutie vo formáte pdf

Úvodné ustanovenia

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií je základný organizačný predpis, ktorý upravuje plánovanie a riadenie zimnej údržby (ďalej len „ZÚ“), činnosť zamestnancov a použitie techniky pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií, chodníkov, mostov, schodov, parkovacích a spevnených plôch v majetku mesta Žarnovica, vrátane mestských častí Lukavica, Žarnovická Huta a Revištské Podzámčie (ďalej len „MK“).

Zimná údržba MK sa okrem tohto operačného plánu riadi týmito predpismi :

 • Zákon č. 725/2004 Z. z. O podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláška MDPaT SR č. 578/2006 Z. z. účinná od 1.11.2006
 • Zákon č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
 • Zákon č.135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách (cestný zákon) a Vyhláška FMD č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon
 • VZN Mesta Žarnovica č.06/2010 o ochrane verejného poriadku a udržiavaní čistoty v meste
 • VZN Mesta Žarnovica č.01/2011 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách, na verejných priestranstvách a plochách na území mesta Žarnovica.

Správcom miestnych komunikácií pre účely zimnej údržby je Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.

Cieľom ZÚ je, aby sa v čo najkratšom čase s prihliadnutím na poveternostné podmienky zabezpečila zjazdnosť MK. Z tohto dôvodu MsPS Žarnovica s.r.o. musí:

 • odstraňovať sneh z MK
 • predchádzať vzniku poľadovice na MK posypom.

Základné povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov

miestnych komunikácií v zimnom období

 1. Základné povinnosti užívateľov MK
 • prispôsobiť jazdu a chôdzu stavu komunikácie, ktorá je v zimnom období obvyklá /klzkosť, sneh na komunikáciách a pod./
 • pri chôdzi po miestnych chodníkoch a komunikáciách, kde sa podľa tohto plánu zaisťuje schodnosť, dbať na zvýšenú opatrnosť a venovať zvýšenú pozornosť stavu komunikácií /napr. zmrznuté kaluže, klzkosť v tieni stromov a budov a pod./
 • pri chôdzi po chodníkoch používať tie časti chodníkov, ktoré sú posypané inertnými posypovými materiálmi
 • pri prechádzaní komunikácií použiť označený prechod pre chodcov.
 • Správca miestnych komunikácii Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o pre účely zimnej údržby,  neodporúča v čase 15.11. 2016 do 15.03.2017 vydávať mestom  Žarnovica Rozkopávkové povolenia MK v meste Žarnovica a prímestských častiach.(vytváranie prekážok)
 1. Vlastník resp. správca nehnuteľnosti (fyzická alebo právnická osoba), ktorý v zastavanom území mesta  hraničí s miestnou komunikáciou, je  povinný odstraňovať alebo zmierňovať závady v schodnosti priľahlého chodníka, tzn. že je povinný bezodkladne odstrániť sneh a prípadnú poľadovicu z priľahlého chodníka (pozri VZN 06/2010).  V opačnom prípade zodpovedá za škody, ktorých príčinou bola závada v schodnosti na priľahlom chodníku spôsobená znečistením, ľadom alebo snehom, dokedy nepreukáže, že nebolo v medziach jeho možností túto závadu odstrániť alebo aspoň zmierniť.
 1. Ak motorové vozidlo stojace na miestnej komunikácii tvorí prekážku cestnej premávky tak, že obmedzuje alebo znemožňuje vykonávanie zimnej údržby tejto miestnej komunikácie, jej správca môže v súlade s VZN Mesta Žarnovica č.01/2011 dať odstrániť takéto vozidlo z miestnej komunikácie na náklady jeho majiteľa alebo prevádzkovateľa. Mestská polícia v Žarnovici je oprávnená zabrániť odjazdu takéhoto motorového vozidla použitím na to určeného technického prostriedku.

Technologické postupy výkonu ZÚ

 1. 1. Údržba chodníkov spočíva v odstraňovaní snehu z nich (odhŕňaním). V prípade potreby sa prevedie ich posyp inertným materiálom. Posyp a odhŕňanie snehu sa spravidla bude prevádzať v plnej šírke chodníkov alebo v šírke traktorovej radlice resp. odhŕňača. 
 2. Údržba schodov, prechodov pre chodcov, mostov pre peších a miest neprístupných pre mechanizmy spočívajúca v odstraňovaní snehu sa prevádza ručne za pomoci vhodného náradia  s následným posypom inertným materiálom (v ojedinelých prípadoch chemickým posypom).
 3. Údržba miestnych komunikácií spočíva v odstraňovaní snehu z nich preorávaním a odhŕňaním. Posyp inertným materiálom bude vykonávaný iba na nebezpečných úsekoch miestnych komunikácií (stúpanie, klesanie, ostré zákruty, križovatky ciest, autobusové zastávky a pod.).
 4. Čistenie a uvoľňovanie kanálových vpustí sa vykonáva ručne za pomoci vhodného náradia tak, aby bola zaistená ich funkčnosť v prípade vyskytnutia sa prívalových zrážok a vôd.
 5. Sneh odstránený z miestnych komunikácií, priestranstiev a chodníkov sa zhromažďuje pozdĺž nich, po ich okrajoch. V prípade potreby sa tento sneh ukladá do hromád, ktoré však nemožno vytvárať na miestach, ktorá musia ostať voľné. Sú to:
 • jazdné dráhy všetkých cestných komunikácií a ich križovatky
 • výjazdy  hasičských a iných zásahových vozidiel
 • vjazdy do domov
 • úseky potrebné pre skladovanie palív
 • prekládky zberných nádob na komunálny a separovaný odpad
 • vstupy do kanalizácie a šachty
 1. Odvážanie snehu z hromád sa zabezpečuje podľa potreby, tento sneh sa spravidla vyváža na miesta mimo zastavané územie mesta.

Zoznam členov štábu zimnej údržby a dôležité telefónne čísla.

Predseda štábu:    Martin Gontko konateľ, riaditeľ spoločnosti

MsPS – centrála štábu:   v prac. dobe od 06.00-do 14.00 hod – 045 681 2154

Členovia štábu – zamestnanci na  zimnej údržbe:

 • Tadian Miloš
 • Tadian Jozef
 • Streďanský Jozef
 • Búry Ján
 • Lipjanský Peter

Hutšin Ivan

Členovia štábu – opravári, mechanici, skladníčka:

 • Búry Ján
 • Tadian Jozef
 • Pánová Petra

Zásoby posypového materiálu

 1. Centrálna skládka posypových materiálov je zriadená v areáli dvora Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o., Ul. Partizánska 1043/84, Žarnovica
 2. Predzásobenie posypovým materiálom pre sezónu 2016/2017 je zabezpečené v množstvách:
 • piesok 10 t,
 • kamenná drv (0-4 a 4-8) 545 t.
 1. Ďalšie doplňovanie posypového materiálu sa bude zabezpečovať podľa potreby a v závislosti od skladovacích kapacít a bežnej spotreby.
 2. Skládky posypového materiálu sú ďalej zriadené:
 • Partizánska ul.,  MsPS s.r.o                                     kamenná drva
 • Ul. Slobody – Muchov vŕšok                                    kamenná drva
 • Tehelná ul.                                                             kamenná drva
 • Ul. Kpt..Nálepku, Tatranská                                     kamenná drva
 • Časť Rev. Podzámčie pri reštaurácii                          kamenná drva
 • Časť Lukavica  4 skládky(1pri Lávke cez Hron)          kamenná drva
 • Časť Žarnovická Huta pri Dudovcoch                        kamenná drva
 • Most pre peších, Partizánska ul. (od Mexico pub)       kremičitý piesok v kont.
 • Most pre peších, Májová ul.– parkovisko od tržnice  kremičitý piesok v kont.
 • Most pre peších, Nám. SNP – parkovisko rešt.Kabina  kremičitý piesok v kont.
 • Most ponad rieku Hron  „Lukavická lavica“                kamenná drva

Mechanizmy vyčlenené pre ZÚ a rozpis ich nasadenia

P.č.

Mechanizmus

Spôsob nasadenia
Kolesový traktor   ZC 815 AA so závesnou radlicou Preorávanie – trasa č.A1, A3, A5
Kolesový traktor   ZC 815 AA so závesným posýpacím zariadením Posýpanie – trasy č.A3,A4, B3
Kolesový traktor  ZC 692 AB so závesnou radlicou Preorávanie- trasy č.A5, A6
Kolesový traktor ZC 816 AA so závesnou radlicou Preorávanie podľa potreby – trasy č. A4,A6
Nákladné vozidlo Škoda MTS P 25 sypač s radlicou vpredu ZC 442 AJ Preorávanie – trasa č.A1, Ul. Slobody, Ul. M. Kukučína, Ul. A. Sládkoviča,

Posýpanie - Nám.SNP, križovatka pred kostolom a trasy č.B1, B2,                         preorávanie a posyp – (len svahy): cesta poza autobazár ELI do Voznice (paralelná s R1),

Locust 752 Nakladanie posypového materiálu na  mechanizmy podľa potreby

Prevoz posyp. materiálu pre ručný posyp, dopĺňanie skládok posyp. materiálu

Locust 752 s  radlicou vpredu Preorávanie -Partizánska, ulička  –p.Hladký, priestor pred a za MsU, zona chodníky, CMZ pri kostole

– chodníky na sídlisku, o.i.

-nový chodník pozdĺž ZŠ na Ul. Fr. Kráľa,

-chodník kolo starých bytoviek vedúci ku ZŠ na Ul. Fr. Kráľa(oproti bytovke kde býva p. viceprimátorka),

- priečny chodník  vedľa bytovky, kde býva p. viceprimátorka, popri Žarnovickej energetickej smerom na Bystrickú ul.

- chodník od sandrických bytoviek  ku zdravotnému stredisku

- chodník popred žltú bytovku pri kotolni

- chodník a cesta popred bytovku, kde býva Ing. Záhorcová (Kľakovská 879/10-12) Sandrická

- chodník popri nábytku a chodník smerom popred staré bytovky na Partizánskej ul.

- nový chodník na Ulici slobody.

-na Bystrickej, Železničnej, pred MsÚ, , Nám. SNP, CMZ, A. Sládkoviča, Slobody, Partizánska, v Ž.Hute – Hlboká+Horný rad úzka štrková cesta

UN 053-2 s radlicou vpredu Preorávanie – trasa č.A2 a všetky parkoviská v poradí: CMZ, pred kostolom, Ul. A. Sládkoviča popred p. Bartfaja a Foltána, pred rešt. Kabina, na zastávkach pri moteli, pred bufetom Drevina, Zdravotné stredisko, -nový chodník pozdĺž Bystrickej ul. Od zdr. strediska po  okresný úrad,

všetky verejné sídliskové parkoviská, Sandrická chodník pravá strana smer Voznica, Bystrická chodník pred Políciou, chodník Ul. Slobody po križ. K p. Taška, pred Domom smútku.

Odvážanie snehu

Zásobovanie skládok posypovým materiálom

Prevoz posyp. materiálu pre ručný posyp

Nákladné vozidlo  LIAZ 151.261 sklápač  ZC 616 AI Odvážanie snehu

Zásobovanie skládok posypovým materiálom

Trasy preorávania MK

Poradie Trasa
ZC815AA A1 – cesta do Lukavice okrutou po námestíčko v hornej časti, Železničná, Slobody, M. Kukučína
UN 053.2 A2 – CMZ – Nám. SNP, A. Sládkoviča od mosta po kostol, cesty, križovatky, kruh.objazd, parkovacie miesta
ZC815AA A3 – Tehelná – úsek do rómskej osady, Tehelná – Števíkovci, Vajdovci, Tehelná -námestíčko, Nad mlynom, Tatranská, Kpt. Nálepku, P. Hečku, L. Štúra, P.Jilemnického,  Na Gremenici – odbočka Škarbovci a Kučerovci a odbočka Štefančovci, Nová,  Nám. SNP -kaštieľ, Februárová, Hronská až po most do Lukavice, Obrancov mieru, ulička Mexiko Pub –Hladký, Partizánska (Šniagrovci, Cimrovci), aut. zastávka pri býv. nábytku.
ZC692AB A4 – A. Sládkoviča od kostola popri pošte smerom na sídlisko, Májová, Ladislava Osvalda,

Ulice na sídlisku: F. Kráľa vrátane príjazdu k býv.slobodárni a príjazdov ku garážam v sídlisku, Kľakovská, Mierová, cesta popri cintoríne ku garážam pod Kalváriou, spojnica F.Kráľa –Slobody popred cintorín, Slobody – Muchov vŕšok, A. Sládkoviča za býv. obuvou a poza parčík, Dolná, priestranstvo pod kult. domom, spojnica Dolnej a A. Sládkoviča (k Tescu), prejazd popri Tescu, Potočná, Sandrická poza SAD a na malú stanicu, Bystrická -garáže pri veľkosklad Jednota,  Bystrická -Pod Hrbom, časť Ul. Slobody – spojnica s Májovou (popri Dennom centre pre seniorov), A. Sládkoviča a ulice odbočujúce  z Partizánskej ulice (odbočka k Potravinám Koky, odbočka k Bónovcom, Pivovarská,  Hviezdoslavova,  A. Kmeťa,  spojnica Pivovarská – A. Kmeťa popri potoku, Na Ležiskách), zastávka autobusu pri býv. Píle –(popred fi. Drevan), Dom smútku, priestranstvo Drevina, parkoviská pri rešt. Kabina, priestranstvo pred motelom

ZC815AA A5 – MK časť Lukavica – od mosta(lavice) po dolnú autobusovú zastávku, do Pukov, do Sitárov, do  Kmeťov – Oslancov, do Považanov pokiaľ na ceste nieje ľad,, uličky v hornej časti Lukavice,

MK časť Rev. Podzámčie- Rev. Podzámčie dolné – zastavaná časť,  Rev. Podzámčie horné – zastavaná časť, cesta do Gregušov, cesta do Gaškov, cesta z Tehelnej ulice cez Gliedených do Michálikov,

ZC692 B A6 – Žarnovická Huta

Posypové trasy

Poradie Trasa
B1 – posyp sypačom súčasne s preorávaním: cesta do Lukavice – horná časť, Železničná, Bystrická (cesta k Jednote od križovatky)Slobody, M. Kukučína
2. B2 – posyp sypačom: Tehelná, Tatranská, Nad mlynom, Kpt. Nálepku, Na Gremenici (po Muhovcov), Dolná, A. Sládkoviča, Fr. Kráľa, Kľakovská, Mierová (za kultúrnym   domom), Májová (CMZ), Pivovarská, Hviezdoslavova, Nová, Ľ. Štúra, F. Hečku príp. ostatné preorané ulice, odbočky a priestranstvá
3. B3 – posyp traktorom so závesným posýpacím zariadením a ručný posyp: chodníky, všetky mosty pre peších cez Kľakovský potok (od Ulici pivovarská po most na ceste II. triedy na Bystrickej ulici – pri Moteli.

Riadenie ZÚ

 1. Zjazdnosť MK na území mesta Žarnovica zabezpečí MsPS Žarnovica s.r.o  najneskôr do 6.00 hod. ráno.  Z tohto dôvodu práce na zimnej údržbe budú určení zamestnanci vykonávať nielen v pracovnej dobe, ale podľa potreby aj v mimopracovnej dobe a cez voľné dni – sviatky. Plánovanie týchto prác sa bude zabezpečovať na základe  pozorovania vývoja počasia a jeho prognózy resp. zverejnených meteorologických výstrah a to nezávisle od termínu aktivácie zimnej služby
 2. V mimopracovnej dobe budú určení zamestnanci (členovia štábu zimnej údržby) nastupovať do práce vždy na základe telefonickej výzvy resp. na pokyn predsedu štábu ZÚ a to spravidla v prípade napadnutia viac ako 5 cm snehu.
 3. Ráno budú zamestnanci zaradení na sypač alebo iný mechanizmus nastupovať do práce o 03.00 hod. (po telefonickej výzve). V sobotu, nedeľu alebo cez sviatok budú nastupovať do práce o 04.00 hod. (po telefonickej výzve).
 4. Zamestnanci z úseku čistenia ulíc a verejných priestranstiev  budú v zimnom období čistiť všetky mosty a lávky pre peších cez potok, čistiť a uvoľňovať kanálové vpuste, schody na Kľakovskej ul. a pri ZŠ na Ul. Fr. Kráľa a  chodníky v meste, kde nie je možné  využiť stroje. Po ich očistení budú  podľa potreby zabezpečovať ich posyp.
 5. Zamestnanci z úseku verejnej zelene budú do zimnej údržby nasadení iba v prípade potreby. Všetky mechanizmy v čase keď nepracujú, parkujú v garážach MsPS Žarnovica,  s.r.o  na Partizánskej 1043/84, Žarnovica.
 6. Materiál nevyhnutný na zabezpečenie opráv mechanizmov nasadených do ZÚ zabezpečuje a vydáva úsek MTZ – zodpovedná zamestnankyňa Pánová Petra,   č. tel.: 0911 806 723.
 7. V prípade nesplnenia prác na zimnej údržbe je potrebné ihneď  informovať  predsedu štábu ZÚ (konateľa) na tel. čísle: mobil 0903806727.
 8. Mzda za nadčasovú prácu, prácu v dňoch  pracovného  pokoja bude zamestnancom vyplácaná  podľa platných  mzdových predpisov.
 1. Členovia štábu ZÚ budú na jednotlivé mechanizmy zaraďovaní nasledovne:

Š – 706 MTPS 25 sypač – p. Lipjanský P.,  1.náhr.: – Streďanský  J.

2.náhr.: –  Gontko M.

Locust 752      nakladač- p. Tadian M,          náhr. Gontko M.

ZC 815 AA        traktor  – p. Tadian J.        ,   náhr. Gontko M.

ZC 692 AB        traktor  – p. Búry J.,              náhr. Gontko M.

ZC 816 AA        traktor – p. Hutšin I., .             náhr. Gontko M.

ZC 616 AI    *Liaz S3   - p.Lipjanský P.        náhr. Gontko M.

UN 053-2        nakladač – p. Streďanský J.  náhr. Gontko M.

* Podľa potreby v pracovnej dobe

11.  Na zabezpečenie posypu chodníkov poprípade zákrut komunikácií v meste v prípade silnej poľadovice je vyčlenené vozidlo VW T4 transportér ZC 248 AS, vodič: Hutšin I,   osádka: , Barbora Martin,  Hederváry Koloman.

12. Na zabezpečenie  prípadného zvozu členov štábu ZÚ a iných nasadených zamestnancov, kontroly zjazdnosti ciest a celkovej zimnej pohotovosti   sú od 15.11.2013 až do odvolania vyčlenené  vozidlá: Škoda    Fábia   ZC 146 AS alebo    Citroen     Berlingo ZC 008 AK, u ktorých je v prípade potreby konateľom povolené parkovanie mimo objekt  MsPS Žarnovica s.r.o., Partizánska 1043/84, Žarnovica.

Comments are closed.