Zoznam hrobových miest s neuhradeným nájomným na pohrebisku v Žarnovici a Rev.Podzámčí

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. ako správca pohrebiska v Žarnovici a Rev. Podzámčí vyzýva nájomcov uvedených hrobových miest na vysporiadanie nedoplatkov za predmetné hrobové miesta. Podrobnejšie informácie Vám budú poskytnuté u správcu pohrebiska na tel. čísle 045/6812154, 0911 191 204, alebo na adrese MsPS Žarnovica s.r.o., Partizánska 1043/84 Žarnovica.

Ak prevádzkovateľovi pohrebiska nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu hrobového miesta uverejní informáciu o uplynutí doby na ktorú je nájomné zaplatené na mieste obvyklom na pohrebisku.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu, že nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu, že nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

pohrebisko Žarnovica
Číslo hrobu: 66 jednohrob
Zosnulá: Danková Anna 1945
Nájom uhradený do roku 2002

Číslo hrobu: 165 dvojhrob
Zosnulá: Vallová Anna 1958
Nájomné uhradené do roku 1986

Číslo hrobu: 220 detský jednohrob
Zosnulá: Tomíková Júlia 1933
Nájomné uhradené do roku 2007

Číslo hrobu: 244 dvojhrob
Zosnulí: Gambatý Štefan, Katarína

Číslo hrobu: 259 dvojhrob
Zosnulý: Koka Karol
Nájomné uhradené do roku 2004

Číslo hrobu: 318 dvojhrob
Zosnulí: Karnasová Mária 1932, Ján 1955

Číslo hrobu: 393 dvojhrob
Zosnulí: Repiský Ondrej 1966, Paulína 1987
Nájomné uhradené do roku 2004

Číslo hrobu: 396 dvojhrob
Zosnulí: Vallo Ján, Mária, Alojzia
Nájomné uhradené do roku 2000

Číslo hrobu: 423 jednohrob
Zosnulá: Heroldová Anna
Nájomné uhradené do roku 1997

Číslo hrobu: 444 dvohrob
Zosnulý: Abrahám Jozef 1964
Nájomné uhradené do roku 1994

Číslo hrobu: 474 trojhrob
Zosnulí: Bobok Ondrej, Margita, Sámelová Paulína
Nájomné uhradené do roku 2002

Číslo hrobu: 477 jednohrob
Zosnulý: Skubeň Imrich 1986
Nájomné uhradené do roku 1996

Číslo hrobu: 572 jednohrob
Červík Ivan 1976
Nájomné uhradené do roku 2003

Číslo hrobu: 575 dvojhrob
Zosnulí: Maurer Adolf 1927, Mária 1965
Nájomné uhradené do roku 2004

Číslo hrobu: 590 dvojhrob
Zosnulí: Hederváry Ivan 1988, Miroslav 1992

Číslo hrobu: 612 dvojhrob
Zosnulá: Rodina Abrahámová
Nájomné uhradené do roku 1989

Číslo hrobu: 683 jednohrob
Zosnulý: Danko Michal 1945
Nájomné uhradené do roku 2006

Číslo hrobu: 746 dvojhrob
Zosnulí: Čarada Štefan 1980, Gizela 1993

Číslo hrobu: 748 dvojhrob
Zosnulá: Rodina Koklesová
Nájomné uhradené do roku 2008

Číslo hrobu: 914 dvojhrob
Zosnulí: Kliman Michal, Rozália, Jozef 1989
Nájomné uhradené do roku 2009

Číslo hrobu: 831 trojhrob
Zosnulí: Danková Veronika 1948, Ján 1949, Štefan 1986, Mária 1986
Nájomné uhradené do roku 2003

Číslo hrobu: 834 dvojhrob
Zosnulá: Rodina Kmeťová
Nájomné uhradené do roku 1997

Číslo hrobu: 835 jednohrob
Zosnulá: Tomčányová Mária 1979
Nájomné uhradené do roku 2009

Číslo hrobu: 893 trojhrob
Zosnulí: Chovanec Martin, Anna
Nájomné uhradené do roku 2001

Číslo hrobu: 896 trojhrob
Zosnulí: Hábelová Anna 1956, Štefan 1975, Mária 1994
Nájomné uhradené do roku 2005

pohrebisko Rev. Podzámčie
Číslo hrobu: 9 jednohrob
Zosnulí: Michálik Štefan 1965, Veronika

Číslo hrobu: 16 jednohrob
Zosnulý: Beňo Vladimír 1975

Číslo hrobu: 40 jednohrob
Zosnulá: Hricová Veronika 1944

Číslo hrobu: 50 jednohrob
Zosnulá: Prácska Oľga 1917

Číslo hrobu: 63 jednohrob
Zosnulý: Gašparík Ondrej 1923

Číslo hrobu: 73 jednohrob
Zosnulá: Rodina Zliechovcová

Číslo hrobu: 75 jednohrob
Zosnulí: Balko Leopold 1932, Mária 1940

Číslo hrobu: 76 jednohrob
Zosnulá: Blahová Anna 1946

Číslo hrobu: 82 dvojhrob
Zosnulí: Mištíková Mária 1948, Štefan 1949

Comments are closed.