Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žarnovica

Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žarnovica

Schválené: 12.4.2011

Vyhlásené: 13.4.2011

Účinnosť: 28.4.2011

Mesto Žarnovica na základe ustanovenia § 6 odst. 1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a v súlade s § 18 zákona NR SR č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2011

Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žarnovica

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Úcta k pamiatke zosnulých, súcit s ich pozostalými, ako aj spoločenské poslanie pohrebísk alebo ukladanie ich spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby pohrebiská boli stále udržiavané v takom stave, ktorý zodpovedá ušľachtilosti ľudských vzťahov a rešpektuje zdravotné i odborno – technické predpisy.
Článok 2
Rozsah platnosti

1. Tento poriadok sa vzťahuje na pohrebisko v Žarnovici a pohrebisko v Žarnovici – Revištskom Podzámčí. Podrobný popis jednotlivých pohrebísk s uvedením ich vybavenia je uvedený v prílohe číslo 3 tohto prevádzkového poriadku.
2. Tento prevádzkový poriadok upravuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách, povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebísk v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebiskách a zachovaním dôstojnosti tohto miesta; čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti, spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest, dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3, spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a), spôsob nakladania s odpadmi, podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko, cenník služieb.
Článok 3
Prevádzkovateľ pohrebiska

1. Zriaďovateľom pohrebísk je Mesto Žarnovica.
2. Prevádzkovaním pohrebísk uvedených v článku 2 tohto prevádzkového poriadku bol Mestom Žarnovica poverený:
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.,
so sídlom Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica,
IČO: 44299311,
DIČ: 2022649431, IČDPH: SK2022649431 (v ďalšom „prevádzkovateľ pohrebiska“).
Článok 4
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebiskách

Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebiskách nasledujúce služby:
1. Vykopanie hrobu a zasypanie hrobu
2. Pochovávanie
3. Vykonávanie exhumácie
4. Vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
5. Správu pohrebiska
6. Správu domu smútku
7. Údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku
8. Odkrytie a zakrytie hrobového miesta, hrobky a urnovej schránky
9. Denné otváranie a zatváranie vstupných zariadení
10. Pravidelnú kontrolu poriadku na pohrebiskách
Článok 5
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

Okrem povinností stanovených zákonom je prevádzkovateľ povinný:
1. Umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzatvorení rakvy pred pochovaním
2. Dovoliť občanom, aby na požiadanie mohli nahliadnúť do evidencie hrobových miesta voľných hrobových miest.
3. Zabezpečovať dovoz vody na pohrebisko v Žarnovici
4. Umožniť prevádzkovateľovi inej pohrebnej služby vstup na pohrebisko za účelom zabezpečenia pohrebu podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu a v súlade s týmto poriadkom.
Článok 6
Povinnosti nájomcu pri údržbe a starostlivosti o hrobové miesto

1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.
2. Nájomca je povinný platiť nájomné takto:
a) pri prvom nájme hrobového miesta (pri uložení ľudských pozostatkov) sa nájomné uhrádza na 20 rokov. Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu uložené ľudské pozostatky, je nájomca povinný uhradiť na dobu 10 rokov.
b) pri prvom nájme urnovej schránky sa nájomné uhrádza na 10 rokov. Ďalšie nájomné je nájomca povinný uhradiť na dobu 10 rokov.
3. Nájomca hrobového miesta je oprávnený zhotoviť rám na nové hrobové miesto vždy len podľa nájomnej zmluvy, to znamená podľa rozmeru a typu /dvojhrob, jednohrob/ hrobového miesta.
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, vykoná prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
5. Výsadba kvetov sa povoľuje len na prenajatých hroboch, pričom po uhynutí je ich nájomca hrobového miesta povinný odstrániť.
6. Zvädnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov aj sám odstrániť.
7. Stromy a kry možno vysádzať na prenajatých hrobových miestach len po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu kedykoľvek, ak to uzná za vhodné, odstrániť. Mimo hrobového miesta akákoľvek výsadba nájomcovi nie je povolená.
Článok 7
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1. Na pohrebisku a v jeho okolí sú návštevníci povinní správať sa primerane k piete miesta, zdržať sa konania, ktorým by rušili dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Na pohrebisku je zakázané:
a) Fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky.
b) Odhadzovať nepotrebné predmety a odpad z hrobov mimo vyhradených nádob.
c) Voľný pohyb psov na pohrebisku. Ich vstup je povolený výhradne na vodítku a s náhubkom v sprievode dospelej osoby.
d) Jazdiť na bicykloch a motocykloch a podobných športových prostriedkoch.
e) Odcudzovať kvety a predmety z hrobov.
f) Spaľovať lístie alebo iný odpad.
g) Poškodzovať hroby a ich príslušenstvo a ostatné zariadenie na pohrebisku, najmä odkladaním pracovného náčinia, znečisťovaním alebo státím na hroboch.
h) Svojvoľne umiestňovať lavičky bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa.
i) Svetlá – sviečky, kahance a pod. rozsvecovať bez toho, aby boli vhodným spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.
2. Návštevníci môžu vchádzať na pohrebisko motorovými vozidlami iba s predchádzajúcim písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska. Bez poplatku a s ústnym povolením prevádzkovateľa je vstup motorovým vozidlom na pohrebisko povolený iba ak sa jedná o osobu ŤZP.
3. Deťom vo veku do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelej osoby.
4. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou bez osobitného upozornenia pohrebisko opustiť.
Článok 8
Čas, keď sú pohrebiská prístupné verejnosti

1. Pohrebiská sú verejnosti prístupné denne:
a) V období od 1. apríla do 3. novembra v čase od 07.00 hod. do 20.00 hod.
b) V období od 4. novembra do 31. marca v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod.
Článok 9
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami

1. Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami upravuje § 3, ods. 1 až 11 zákona a zakázané je vykonávať činnosti uvedené v § 4 zákona.
2. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku
3. Na pohrebiskách v Žarnovici sa pochovávajú telá osôb, ktoré zomreli alebo pred úmrtím žili v územnom obvode Mesta Žarnovica. Inak možno telá zomrelých pochovávať len s povolením Mestského úradu v Žarnovici
4. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7 dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí mesto, na ktorého území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí mesto, v ktorého katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.
5. Obstarávateľ pohrebu je povinný včas /minimálne 12 hodín vopred/ oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska čas konania pohrebných obradov, so zreteľom na dobu potrebnú k vykopaniu hrobového miesta.
6. Do domu smútku v Žarnovici je možné prijať ľudské pozostatky len po predložení listu o prehliadke mŕtveho a štatistického hlásenia o úmrtí vystavených lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, alebo pasu pre mŕtvolu. Ľudské pozostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou, môžu byť prijaté len pokiaľ sú uložené v konečnej rakve.
Článok 10
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov

1. Na pohrebiskách sa pochováva v pracovné dni; v sobotu, v nedeľu a vo sviatok iba po dohode s prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ pohrebísk môže udeliť výnimku v prípade dlhšie trvajúceho pracovného voľna, napríklad Veľkonočných sviatkov alebo Vianoc.
2. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) Detský jednohrob musí mať šírku 100 cm a hĺbku najmenej 160 cm
b) Jednohrob musí mať šírku 120 cm a hĺbku najmenej 250 cm
c) Dvojhrob musí mať šírku 220 cm a hĺbku najmenej 250 cm
d) Urnové miesto musí mať rozmery 50 cm x 50 cm
3. Uličky medzi hrobmi musia byť široké minimálne 40 cm.
4. Vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 120 cm so zreteľom na úroveň okolia hrobu.
5. Predné a zadné hrany rámov musia byť v priamke s prednými a zadnými hranami rámov susedných hrobov.
6. Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby.
7. Na každé hrobové miesto vytýči prevádzkovateľ pohrebiska hranice.
8. Výkopy, zemné práce a úpravy hrobu môžu robiť len zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska, pokiaľ prevádzkovateľ nepovolí výnimku. Zamestnanci prevádzkovateľa používajú pri výkope hrobového miesta pracovný odev, pracovnú obuv, rukavice.
9. Vkladanie urien sa môže vykonávať iba po písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebísk. Prevádzkovateľ s nájomcom hrobového miesta odsúhlasí správnosť údajov pre vkladanie urny. Odkrytie, zakrytie a zaliatie urnového miesta môže robiť iba prevádzkovateľ pohrebísk.
10. Exhumovať ľudské ostatky môže prevádzkovateľ pohrebiska iba v súlade so zákonom.
11. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
12. Zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska používajú pri exhumácii pracovný odev, pracovnú obuv, rukavice, ochranné rúško a okuliare. Na vykonanie osobnej hygieny môžu zamestnanci prevádzkovateľa pohrebiska využiť zariadenie v dome smútku.
Článok 11
Prevod hrobového miesta

1. Prevod hrobového miesta, za ktoré je zaplatené nájomné, môže nájomca vykonať:
a) Osobne u prevádzkovateľa zápisom v evidencii hrobových miest, pričom zápis musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo pôvodného nájomcu a nového nájomcu a ich podpis, ktorým potvrdia súhlas s prevodom hrobového miesta.
b) Prevádzkovateľ následne prevedie nájomné právo k hrobovému miestu na nového nájomcu.

Článok 12
Stavebné práce na pohrebisku

1. Stavebné práce súvisiace s úpravou a opravou hrobového miesta sa môžu vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa vydaného na žiadosť nájomcu. Písomný súhlas na práce uvádza všetky práce a zmeny, ktoré sa majú na hrobovom mieste vykonať. Zhotoviteľ prác sa ním preukazuje prevádzkovateľovi pri vstupe na pohrebisko
2. Pri realizovaní stavby, alebo pri jej úprave sa musí realizátor podriadiť pokynom uvedeným v písomnom povolení prevádzkovateľa pohrebiska, predovšetkým ak ide o jej tvar, rozmery a miesto. Prevádzkovateľ pohrebiska skontroluje hrobové miesto pred a po ukončení prác, resp. kontroluje, či sú dodržané pravidlá a rozmery pri hrobových miestach
3. Pri svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované
4. Po ukončení stavebných prác na hrobovom mieste je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a prebytočný stavebný materiál odstrániť.
5. Stavebné práce sa spravidla vykonávajú v čase, keď sú pohrebiská prístupné verejnosti.
Článok 13
Dĺžka tlecej doby

1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je na žarnovických pohrebiskách stanovená na 20 rokov.
2. Ak sú ľudské ostatky uložené v urnovej schránke, tlecia doba je 10 rokov.
Článok 14
Spôsob vedenia evidencie a plán hrobových miest

1. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu hrobových miest a evidenciu voľných hrobových miesta spôsobom upraveným v § 17 ods. 4 zákona.
2. Plán hrobových miest vedie prevádzkovateľ elektronicky.
3. Informácie o hrobových miestach poskytuje odborne spôsobilý zamestnanec prevádzkovateľa pohrebiska t.j. Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o..
Článok 15
Spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu

1. Zber odpadu je zabezpečený prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebísk, ktorý zároveň v meste Žarnovica realizuje nakladanie s komunálnym odpadom v súlade zo zákonom o odpadoch.
2. Na pohrebiskách sú umiestnené kontajnery, ktoré sú vyprázdňované podľa potreby.
Článok 16
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

1. Pohrebná služba, ktorá bude zabezpečovať a organizovať pohrebný obrad, sa môže na pohrebisku a v Dome smútku pohybovať iba v tých priestoroch, ktoré si dohodla v nájomnej zmluve s prevádzkovateľom pohrebiska.
2. V obradnej sieni môže pohrebná služba vykonávať – aranžovanie kvetinovej výzdoby, zapálenie sviečok. Žiadne iné úpravy obradnej siene nie sú povolené.
3. Pohrebná služba vo výstavnej sieni môže – upraviť zosnulého, zapáliť sviečky, iné úpravy nie sú povolené.
4. Pohrebná služba môže byť oprávnená na pohrebiskách uvedených v článku 2 tohto VZN na základe zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom:
a) Kopať hroby
b) Pochovávať do hrobov a hrobiek
c) Ukladať urny do hrobov, hrobiek a urnových miest
d) Použiť dom smútku a jeho príslušenstvo na zabezpečenie pohrebných obradov
5. Pohrebná služba je pri zabezpečovaní a organizovaní pohrebu zodpovedná:
a) Za výkop hrobu a jeho zasypanie
b) Za bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobky a urnovej schránky
c) Za poškodenie hrobového príslušenstva pri vykonávaní svojej činnosti
d) Za znečistenie a znehodnotenie kvetinovej výzdoby a príslušenstva vedľajších hrobových miest
e) Za to, aby po pohrebnom obrade bolo okolie hrobu upravené do pôvodného stavu do 1 mesiaca po vykonaní pohrebu
f) Za dôstojný priebeh pohrebu
6. Pohrebná služba je pri zabezpečovaní a organizovaní pohrebu povinná:
a) Dodržiavať poriadok pochovávania podľa plánu a pokynov prevádzkovateľa
b) Dodržiavať rozmery hrobov stanovené týmto VZN
c) Zaplatiť prevádzkovateľovi pohrebiska poplatok za vstup do cintorína a poplatok za prenájom domu smútku podľa platného cenníka
d) Vykonávať svoju činnosť v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov a tohto VZN.
7. Správca domu smútku bude monitorovať pohrebný obrad inej pohrebnej služby, v prípade nepredvídaných situácii musí riešiť situáciu okamžite s cieľom, aby pohrebný obrad prebiehal dôstojne a v tichosti.
Článok 17
Sankcie a dozor
1. Akékoľvek porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ak nepôjde o trestný čin. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonáva dozor na úseku pohrebníctva. Prejednáva priestupky podľa §32 ods. 1 písm. a) a b) a správne delikty podľa § 33 zákona č. 131/2010 Z.z. Za zistené priestupky a iné správne delikty ukladá sankcie.
2. Priestupky podľa § 32 ods. 1 písmeno c) až i) zákona číslo 131/2010 o pohrebníctve prejednáva a sankcie za ne ukladá obec.
3. Dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ pohrebísk.
Článok 18
Kontrola dodržiavania tohto VZN

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) poverení zamestnanci prevádzkovateľa
b) Mestská polícia Žarnovica
c) poverení zamestnanci Mesta Žarnovica

Článok 19
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto prevádzkového poriadku je „Cenník prác a služieb“ a „Prevádzkový poriadok domu smútku“. Poplatky v zmysle Cenníka prác a služieb sa uhrádzajú v hotovosti.
2. Nadobudnutím platnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žarnovica schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Žarnovica dňa 16.4.2009, číslo uznesenia 56/09.
3. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici na svojom zasadnutí dňa 12.apríla 2011 uznesením č. 62/2011 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.

Kamil Danko
primátor mesta
Vyvesené : 28.03.2011
Schválené : 12.04.2011
Vyhlásené : 13.04.2011
Nadobúda účinnosť: 28.04.2011

Príloha č. 1 k VZN 3/2011

Príloha č. 2 k VZN 3/2011

Prevádzkovo-technický poriadok Domu smútku

Objekt: Dom smútku
Fraňa Kráľa 819/20
966 81 Žarnovica
tel. číslo: 045/6813101
Prevádzkovateľ pohrebiska:
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
Partizánska 1043/84
966 81 Žarnovica
tel. číslo: 045/6812154
IČO: 44299311
DIČ: 2022649431
IČ DPH: SK2022649431

Prevádzková doba Domu smútku: pondelok – piatok: 06.00 hod. – 14.00 hod.
Správca pohrebiska, domu smútku a hrobár: Michálik Stanislav
Zodpovedná osoba: Penteková Jana

Dispozičné riešenie Domu smútku
Budova Domu smútku je rozdelená nasledovne:
a) vstupná hala,
b) obradná sieň,
c) výstavná sieň,
d) chladiaca miestnosť (chladiareň),
e) strojovňa chladiarne,
f) prevádzková miestnosť a sociálne zariadenie pre hrobára,
g) sklad náradia,
h) kancelária hrobára,
i) sociálne zariadenia pre verejnosť.

Chladiareň má kapacitu 6 mŕtvol a je vychladzovaná na teplotu + 2 až + 40 C. Chladiace zariadenie sa skladá z kompresora a nástenných výparníkov. Výparník je upevnený na stene chladiarne. Celé zariadenie pracuje automaticky tak dlho ako to vyžaduje zaťaženie jednotlivých spotrebičov chladu. Vetranie chladiarne sa prevádza vetracími izolovanými dvierkami, ktorými sa nasáva čerstvý vzduch z vonku.

Zásobovanie vodou a kanalizácia.
Objekt Domu smútku je zásobovaný studenou vodou vodovodnou prípojkou z vonkajšieho vodovodu. Rozvod potrubia studenej vody je vedený pod podlahou prízemia.
V objekte ako protipožiarne zariadenie slúži hydrantová skriňa s kompletnou požiarnou výzbrojou. Zamestnanec prevádzkovateľa pohrebiska pracujúci na Dome smútku je vyškolený a poučený o zásadách protipožiarnej ochrany, poskytovania prvej pomoci a o spôsobe hlásenia mimoriadnych udalostí.
Za požiarnu ochranu a bezpečnosť v prevádzkových priestoroch Domu smútku zodpovedá požiarny technik MsPS Žarnovica s.r.o.
Teplá voda je privádzaná pre sociálne zariadenie hrobára. Zdrojom teplej vody je elektrický ohrievač vody – 80 l. Z elektrického ohrievača je voda vedená k výlevke, ku sprche a umývadlu.
Kanalizácia je jednotná, spoločne sú odvádzané splašky – vody a dažďové vody do vonkajšej mestskej kanalizácie.

Upratovanie a nakladanie s odpadom.
Odpad z pohrebných obradov sa zhromažďuje v kontajneroch, umiestnených v areáli pohrebiska. Odvoz odpadu zabezpečuje Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
Bežné upratovanie Domu smútku sa vykonáva 2 x týždenne a aj po každom pohrebnom obrade sa prevedie dezinfekcia chladiacej miestnosti a prevádzkových priestorov Domu smútku.

Kontrola
Kontrolu Domu smútku vykonávajú osoby určené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, orgány požiarnej ochrany, revízny technik elektrických zariadení. O prevedených kontrolách sa vyhotovujú samostatné zápisy.

Príloha číslo 3 k VZN 3/2011
Mestský cintorín Žarnovica
Katastrálne územie: Žarnovica
Ulica: Fraňa Kráľa
Parcelné číslo: 2336, 2337/1, 2337/2, 2337/3, 2337/5
Plocha: 2,382 ha
Počet sektorov: 2
Rozvod vody: áno
Kanalizácia: áno
Osvetlenie: áno
Oplotenie: betónové prefabrikáty s 3 vstupnými kovovými bránami
Obslužná komunikácia: betónové chodníky
Dom smútku: V dome smútku sa nachádza obradná sieň zariadená sedacím
nábytkom, pevným a pojazdným katafalkom, svietnikmi,
stojanmi na vence a ozvučením. Dom smútku je vybavený
chladiacim zariadením a priestorom na úpravu zosnulých
pred uložením do rakvy. Dom smútku je vybavený sociálnym
zariadením napojeným na mestskú kanalizáciu. Telesné
pozostatky sa do obradnej siene dovážajú 1 hodinu pred
začiatkom obradov.
Tlecia doba: 20 rokov (pre pohrebisko)
10 rokov (pre urnový háj)

Cintorín Žarnovica-Revištské Podzámčie
Katastrálne územie: Rev. Podzámčie
Parcelné číslo: 41
Plocha: 0,1334 ha
Počet sektorov: 1
Rozvod vody: nie
Kanalizácia: nie
Osvetlenie: nie
Oplotenie: pozinkované pletivo, cintorín ma 1 vstupnú bránu
Obslužná komunikácia: nespevnený chodník
Dom smútku: nie je
Tlecia doba: 20 rokov

Comments are closed.