Verejné obstarávanie

Názov obstarávateľa:    Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
IČO:                             44299311
Adresa:                         Partizánska 1043/84, Žarnovica
PSČ:                            966 81
Štatutárny zástupca:     Ing. Ľubomír Gúčik – konateľ
Kontakt:                       tel: 045/6812154                       fax: 045/6813217
E-mail:                         podnik.sluzieb@zarnovica.sk

Poznámka:                   Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. je verejným obstarávateľom  podľa § 6 ods.1 písm.d) zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. zverejňuje na svojej internetovej stránke nasledovné údaje:
-       oznámenia používané pri obstarávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek,
-       výzvy na predkladanie ponúk pri zadávaní podprahových zákaziek a výzvy pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, ak ich zverejnenie má svoje praktické opodstatnenie.

Záujemcovia  resp. uchádzači, ktorí majú záujem o účasť vo verejnom obstarávaní sa môžu verejného obstarávania zúčastniť za podmienok uvedených v konkrétnych oznámeniach a výzvach zverejnených Mestským podnikom služieb  Žarnovica s.r.o.. Kontakty na príslušnú zodpovednú osobu budú vždy  uvedené pri jednotlivých oznámeniach  alebo výzvach.

Súbor na stiahnutie
Súhrná správa za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 03. 2016
Súhrná správa za obdobie od 01. 10. 2015 do 31. 12. 2015
Súhrná správa za obdobie od 01. 07. 2015 do 30. 09. 2015
Súhrna správa za obdobie od 01. 04. 2015 do 30. 06. 2015
Súhrná správa za obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015
Súhrná správa za obdobie od 01.10. 2014 do 31. 12. 2014
Výzva na predloženie cenovej ponuky Zákazka na uskutočnenie stavebných prác : "Ulica Bystrická v Žarnovici - rekonštrukcia odstavnej plochy pri zdravotnom stredisku "

Comments are closed.