Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.

Mestský podnik služieb začal písať svoju históriu dňom 1. 7. 1971, kedy vznikli Technické služby mesta Žarnovica, ktorých hlavnou úlohou boli služby mestu : starostlivosť o čistotu a hygienu, verejné osvetlenie a údržba verejných priestranstiev a zelene.

Technické služby boli k 1.1. 1994 zrušené a vznikol Mestský podnik služieb Žarnovica ako príspevková organizácia mesta bez právnej subjektivity.

K 1. 1. 1995 mestské zastupiteľstvo uznesením č. 33/95 zriadilo Mestský podnik služieb príspevkovú organizáciu mesta s právnou subjektivitou.

1.8.2008 zapísaním do Obchodného registra zmenil Mestský podnik služieb Žarnovica svoju právnu subjektivitu na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Dňa 1. 7. 2009 sa na základe Zmluvy o zlúčení Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. zlúčil s Mestským podnikom bytového hospodárstva Žarnovica s.r.o., a stal sa nástupníckou spoločnosťou.

Hlavnou činnosťou  je zber, odvoz a separácia komunálnych odpadov pre Mesto Žarnovica ako aj pre 13 okolitých obcí. V zimnom období okrem tejto činnosti zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikcií a chodníkov na území mesta. V letnom období zabezpečuje údržbu verejnej zelene pre mesto ako aj mestské časti. Okrem týchto hlavných činností pre Mesto Žarnovica zabezpečuje správu pohrebísk v Žarnovici a Revištskom Podzámčí, opravy verejného osvetlenia a mestského rozhlasu. Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. prevádzkuje Mestské trhovisko a prenajíma vlastné zdravotné stredisko a nehnuteľný majetok na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody pre Žarnovicu. Pre mesto ďalej vykonáva správu Mestského športového areálu. Okrem toho je vydavateľom periodika Žarnovický mesačník.

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. popri svojich hlavných činnostiach v rámci voľných kapacít pre obyvateľov mesta ako aj pre podnikateľské subjekty poskytuje služby podľa platného zverejneného cenníka.

Adresa :
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
Partizánska 1043/84
966 81 Žarnovica

Predmet podnikania

 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) – predaj kukanádob a kontajnerov
 • prípravné práce k realizácii stavby
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 • opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
 • čistiace a upratovacie práce
 • správa trhových miest
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • prenájom hnuteľných vecí
 • osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravých značiek
 • poskytovanie služieb v lestníctve
 • vydavateľská činnosť – Žarnovický mesačník
 • prevádzkovanie pohrebiska – Žarnovica a Revištské podzámčie
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
 • správa bytového a nebytového fondu
 • maliarske, natieračské a sklenárske práce
 • vedenie účtovníctva
 • zváračské práce
 • paličské práce
 • práce so špeciálnymi mechanizmami
 • demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
 • betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy – ukladanie hotových betónových dielcov)

Comments are closed.