Informácie pre verejnosť

Zásady ochrany osobných údajov informačná povinnosť čl.13 GDPR - MG Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností Smernica na oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti v podmienkach MsPS Žarnovica s r o Zberový kalendár - triedený zber - rok 2019 Zberový kalendár - Žarnovica - rok 2019 HARMONOGRAM-ODVOZU-KOMUNÁLNEHO-ODPADU-PRE-ROK-2019 Čítať ďalej [...]
Zverejnené v rubrike Všeobecné

Povinnosti predávajúcich pri predaji na trhových miestach od 01.01.2014

Dňa 01.01.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb Čítať ďalej [...]
Zverejnené v rubrike Oznamy, Všeobecné

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o., sa nachádza na Ulici partizánskej 1043/84, 966 81 Žarnovica Prevádzková doba zberného dvora je: denne pondelok – piatok od 6,00 hod. do 14,00 hod. Čítať ďalej [...]
Zverejnené v rubrike Všeobecné

Politika systému manažérstva

Ako spoločnosť zabezpečujúca realizáciu služieb občanom, chceme budovať a udržiavať integrovaný systém manažérstva, ktorý je zárukou, že naše služby budú nielen v plnej miere uspokojovať našich zákazníkov, ale zároveň sa budeme snažiť pri ich realizácii kladne ovplyvňovať životné prostredie mesta. Preto sa zaväzujeme: dosahovať spokojnosť zákazníkov a občanov, ktorá je  krédom našej spoločnosti, plnením ich požiadaviek v kvalitatívnej, environmentálnej Čítať ďalej [...]
Zverejnené v rubrike Všeobecné

Cintorín Žarnovica

Zverejnené v rubrike Galérie

Mestské trhovisko

Zverejnené v rubrike Galérie