Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mobilná kompostáreň pre Žarnovicu a okolie

Názov projektu:  Mobilná kompostáreň pre Žarnovicu a okolie

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy:                                                                   OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Kód projektu:                                                             NFP310010ADU9

Miesto realizácie projektu:                                    Žarnovica a okolie

Dĺžka realizácie:                                                    12 mesiacov

Dátum začatia realizácie projektu:                  04/2022

Dátum ukončenia realizácie projektu:            03/2023

Výška NFP:                                                             278 323,68 EUR

Predmetom projektu je ďalej pokračovať v snahe pripraviť komplexné systémové riešenie pre nakladanie s BRKO, ktoré bolo začaté realizáciou projektu "Triedený zber komunálnych odpadov v Žarnovici" a pokračovalo projektom "Domáce kompostovanie - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu".
Kedže žiadateľ už disponuje technológiou na triedený zber a mechanickú úpravu BRKO, a obyvatelia mesta majú k dispozícii viac ako 800 ks domácich kompostérov, aktuálne sa plánuje vybudovanie mobilnej kompostárne, ktorá by umožnila kompostovanie nie len vlastného vhodného odpadu, ale aj odpadu v blízkych obciach v ktorých dnes žiadateľ realizuje služby nakladania s odpadom.
Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania BRKO z rodinných domov a záhradkárskych osád lokalizovaných v Žarnovici, jej prímestských častiach a 6 okolitých obciach. Cez projekt bude vybudované nové zázemie na zhodnocovanie BRKO a zabezpečená potrebná technológia na zhodnocovanie BRKO vo vlastnej réžii.
Ročná spracovateľská kapacita zariadenia bude cca 300 t BRKO z ktorých dokážeme vyprodukovať cca 90 t kompostu. Realizácia projektu prispeje nielen k napĺňaniu environmentálnej politiky, ale aj k úspore nákladov, ktoré sú dnes vynakladané na kompostovanie v súkromnej kompostárni alebo na zneškodnenie odpadov skládkovaním. Očakávaným dopadom je zníženie množstva odpadu skladovaného na čiernych skládkach a zaťaženia životného prostredia.
 
Detailné informácie:
 
Plagat-A3-ESIF_1