Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o.,  sa nachádza na Ulici partizánskej 1043/84, 966 81  Žarnovica
Prevádzková doba zberného dvora je:

Pondelok, utorok, štvrtok a piatok – od. 6,00 hod. do 14,00 hod
Streda od 6,00 hod. do 16,30 hod.
sobota – nedeľa – zatvorené
Otváracie hodiny budú platiť od 8.1.2014.

Pred vstupom do zberného dvora je potrebné zazvoniť, aby bola otvorená brána.

Občania môžu do zberného dvora nosiť nasledovné odpady:

-         Objemný odpad= odpad, ktorý sa pre svoju veľkosť nezmestí do bežne používanej nádoby na zmesový odpad (nábytok, matrace, koberce, …)

-          elektroodopady – veľké a malé domáce spotrebiče, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, digitálne hodiny, elektromotory …..

Elektrospotrebiče musia byť celé nie rozobraté.

-         Drobný stavebný odpad= (odpad z demolácií, betón, tehly, obkladačky, dlaždice, sadrokartón, umakart, tvárnice, strešné krytiny, linoleum, …)

Od 01.01.2016 zaplatí poplatok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Triedený odpad:

-          papier a lepenka
-          obaly z papiera a lepenky
-          plasty
-          sklo
-          kovy
-          kompozitné obaly (tetrapaky)
-          šatstvo a textílie – textil, šatstvo, odevy čisté nie znečistené.

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ:

Papier a lepenka a obaly z papiera a lepenky

-          modrý kontajner, modré PE vrecia

ÁNO: noviny, časopisy, katalógy, zošity, kalendáre, telefónne zoznamy, knihy bez väzby, baliaci papier, papierové obaly od potravín a pracích prostriedkov, rozložené papierové a kartónové škatule, lepenka, listy, obálky, plagáty, lístky, pohľadnice, výkresy….

NIE: použité papierové plienky a papierové vreckovky, papier znečistený potravinami, olejom, farbou, cementom, hlinou a ropnými produktmi, fólie, vata, celofán, obaly z mlieka a džúsov, kopírovací a faxový papier ….

Plasty

-          žltý kontajner, žlté PE vrecia

ÁNO: stlačené PE fľaše, fólie, plastové fľaše, uzávery z fliaš, obalové fólie, tégliky z jogurtov, masla, potravín, kozmetiky a iných predmetov, plastové hračky, polystyrén, mikroténové  sáčky, číre a  farebné tašky….

NIE: obaly veľmi znečistené potravinami, farbou chemikáliami, obaly z jedov a glejov, viacvrstvové obaly napr. z kávy, kakaa, polievok, liekov, obaly z motorového oleja a ropných produktov, guma, linoleum, molitan….

Sklo

-          zelený kontajner, zelené PE vrecia

ÁNO: sklenené obaly rôznej farby bez uzáverov a črepy z nich, dekoratívne a tabuľové sklo, sklenené poháre, sklo z okuliarov ….

NIE: porcelán, keramika, dlaždice, zrkadlá, autosklo, TV obrazovky, drôtové sklo, sklo kombinované s inými látkami, silne znečistené sklo, sklenené obaly znečistené farbou, olejom, potravinami a zeminou, plexisklo, žiarovky, žiarivky, neónky, teplomery, dymové  sklá ….

Kovy a kompozitné obaly (tetrapaky)

-          červený kontajner, červené PE vrecia

ÁNO – kovy: konzervy, plechovky, kovové uzávery od nápojov, viečka z mliečnych výrobkov, kompótové viečka, kovové obaly, alobal, kuchynské predmety….

ÁNO – kompozitné obaly (tetrapaky): viacvrstvové obaly z mlieka. Smotany, džúsov, ovocných štiav….

NIE – kovy: nekovový odpad, kovy hrubo znečistené farbami, zbytkami jedla a rôznymi chemickými látkami….

NIE – kompozitné obaly (tetrapaky): viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, korenín, nanukov, kakaového prášku ….

Bioodpad – pôvodcovia biologického odpadu zo záhrad, parkov, sadov( lístie, ihličie, konáre, odrezky zo stromov, piliny, pokosená tráva, kvety, burina)  majú možnosť odpad zneškodňovať prednostne vo vlastných kompostovacích zariadeniach alebo odovzdaním na skládku biologicky rozložiteľného  odpadu, ktorá sa nachádza na konci Ulici slobody (časť staré smetisko) v Žarnovici.

Prevádzkový čas: piatok od 6,00 hod. do 14,00 hod.

sobota od 10,00 hod. do 16,00 hod.

Telefónne číslo:              045/6812154

Comments are closed.