Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Triedený zber komunálnych odpadov v Žarnovici

Názov projektu: Triedený zber komunálnych odpadov v Žarnovici

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy:                                                              OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Kód projektu:                                                             NFP310010A919

Miesto realizácie projektu:                                    Žarnovica a okolie

Dĺžka realizácie:                                                    6 mesiacov

Dátum začatia realizácie projektu:                  06/2017

Dátum ukončenia realizácie projektu:            11/2017

Výška NFP:                                                            163 239,45 EUR

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov a úprava biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) pred jeho zhodnotením pre okresné mesto Žarnovica a obce: Kľak, Ostrý Grúň, Hrabičov, Veľké Pole, Píla, Rudno nad Hronom, Voznica, Bzenica, Hodruša Hámre, Horné Hámre, Dolná Ždaňa. Hlavnou aktivitou projektu je triedený zber komunálnych odpadov. V rámci nej sa zrealizujú dve činnosti:

  1. Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu: nakúpi sa traktor 4x4 s čelným nakladačom a návesom, ktorý bude slúžiť na zber BRO
  2. Nákup zariadení na mechanickú úpravu biologicky rozložiteľného odpadu: nakúpi sa traktor s predným trojbodovým závesom, hydraulickou rukou a štiepkovačom, ktorý bude využívaný na štiepkovanie.

Špecifické ciele projektu:

Zlepšenie propagácie separovaného zberu komunálneho odpadu

Zlepšenie technologického vybavenia na separáciu odpadu.

Realizácia projektu prinesie nasledovné pozitívne výstupy:
  • zvýšenie kapacity separovaného odpadu na 163 t BRO ročne
  • zvýšenie kapacity pre triedenie KO o 163 t/rok
  • z toho drevný odpad v objeme 120 t ročne sa upraví štiepkovaním
  • zelený odpad v objeme 43 t ročne sa bude kompostovať
  • štiepkovaním sa upraví aj 200 t drevnej biomasy, ktorá je v súčasnosti už uložená na skládke BRO
  • vytvorenie 2 nových prac. miest (marginaliz. rómske komunity)
  • pozitívny vplyv na ekonomickú situáciu v regióne

Detailné informácie:

https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=670b794a-db42-4cbf-86c1-e9edabe71e7c

https://crz.gov.sk/2746242/

Projekt_TZ