Rozhodnutia – životné prostredie

Rozhodnutie Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie – vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch – vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov strojným zariadením – Štiepkovač CH 260

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov strojným zariadením – Štiepkovač CH 260

Rozhodnutie Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie – vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre strojné zariadenie – Štiepkovač CH 260

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Štiepkovač CH 260

Rozhodnutie Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie – vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu.

Rozhodnutie OUZCOSZP2017000454

Rozhodnutie Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie – vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, vrátane zberného dvora.

OUZCOSZP2017001201

Rozhodnutie Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie – vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Rozhodnutie OUZCOSZP20180006476

Potvrdenie registrácie na činnosť sprostredkovateľa podľa § 98 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a na činnosť dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo vlastnú potrebu podľa § 98 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Potvrdenie o registrácii OUZCOSZP201800093302

Comments are closed.