Trhový poriadok

vzn 3 2017 Trhovy poriadok

Mesto Žarnovica na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 3/2017

Trhový poriadok Mestského trhoviska v Žarnovici

ČI. 1

Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN”) upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb, povinnosti osôb predávajúcich výrobky alebo poskytujúcich služby ako aj oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN na Mestskom trhovisku v Žarnovici.

ČI. 2

Základné pojmy využívané pri uplatňovaní tohto VZN

1.)  Na účely tohto VZN sa rozumie:

a)    predajným zariadením – predajný stôl trvalé umiestnený na trhovisku alebo stánok s trvalým stanovišťom,

b)    prenosným predajným zariadením – predajný stôl, pult a stojan, ktorý nie je trvalou súčasťou trhoviska a je majetkom predávajúceho,

c)    stánkom s trvalým stanovišťom – stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu mestom alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom mesta alebo správcu trhoviska,

d)    predajným a prevádzkovým časom - čas, počas ktorého je povolený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,

e)    poľnohospodárskymi prebytkami – rastlinné, živočíšne produkty a výrobky pochádzajúce z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.

2.)   Mestské trhovisko – čiastočne kryté a oplotené priestranstvo trvalé vyhradené na

sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb v stánkoch s trvalým stanovišťom, v

pojazdnej predajni a na prenosných predajných zariadeniach. Nachádza sa na Ulici

slobody, č. 1560 v Žarnovici. Celý priestor trhoviska sa člení podľa charakteru a druhu

predávaného tovaru tak, aby boli oddelené výrobky pochádzajúce z drobnej pestovateľskej

alebo chovateľskej činnosti od spotrebného tovaru.

Je vybavené:

-      prívodom pitnej vody,

-      zariadeniami na predaj (stánky s trvalým stanovišťom, predajné stoly),

-      informačnou tabuľou pre predávajúcich a kupujúcich umiestnenou na viditeľnom a prístupnom mieste,

-      kontajnermi na komunálny odpad,

-      verejnými WC v priestore trhoviska.

ČI. 3

Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb

1.)   Povolenie na používanie predajného zariadenia trvalé umiestneného na mestskom

trhovisku vydáva jeho správca.

2.)   Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na mestskom trhovisku

vydáva jeho správca.

3.)   Na mestskom trhovisku je povolené predávať iba tie výrobky a poskytovať iba tie služby,                  ktoré sú uvedené v Čl. 6 tohto VZN.

ČI. 4

Správa mestského trhoviska.

1.) Správcom Mestského trhoviska v Žarnovici je Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. Adresa: Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica

IČO: 44299311, DIČ: 2022649431, IČ DPH: SK 2022649431 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vložka číslo: 15162/S, oddiel: Sro

ČI. 5

Trhové dni a predajný čas

1.) Trhové dni, prevádzkový a predajný čas pre mestské trhovisko sa stanovujú nasledovne: Pondelok až piatok                                                    v čase: od 05.00 hod. do 18.00 hod.

Sobota                                        v čase: od 06.00 hod. do 12.00 hod.

ČI. 6

Sortiment a obmedzenie predaja

1.) Na mestskom trhovisku je povolený predaj týchto výrobkov:

-      rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej prvovýroby od registrovaného prvovýrobcu,

-      včelí med, spotrebiteľsky balený pochádzajúci z registrovanej baliarne resp. od registrovaného prvovýrobcu – včelára, med musí byť riadne označený etiketou,

-      huby na základe osvedčenia o základných znalostiach húb,

-      kvety rezané a v črepníkoch,

-      rastlinné oleje v obchodnom balení od registrovaného producenta,

-      sirupy pre prípravu nealkoholických nápojov od registrovaného producenta,

-      textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom, počas príležitostných trhov a v pojazdných predajniach,

-      spotrebiteľsky balené cukrovinky, koreniny pochádzajúce od registrovaného producenta,

-       balené pekárenské a cukrárenské výrobky, pri predaji nebalených pekárenských

a cukrárenských výrobkov musí byť zabezpečené, aby boli chránené pred

kontamináciou (vitrína), tieto výrobky musia pochádzať od registrovaného producenta.

2.)   Na mestskom trhovisku je povolený predaj nasledovných výrobkov, len ak je na tento účel

zriadené vyhradené miesto vybavené chladiacimi vitrínami a pultmi s prívodom tečúcej

teplej vody zahriatej najmenej na 50 °C a tečúcej studenej vody:

-       balené mäso: hovädzie, bravčové, hydina, králiky, zverina. Mäsové výrobky pochádzajúce od schválených producentov – pri dodržaní podmienok skladovania a teplotného reťazca pri predaji,

-       mliečne výrobky z tepelne ošetreného mlieka pochádzajúce od schváleného producenta pri dodržaní podmienok skladovania a teplotného reťazca pri predaji,

-       mliečne výrobky z tepelne neošetreného mlieka pochádzajúce od schváleného producenta pri dodržaní podmienok skladovania a teplotného reťazca pri predaji.

3.)   Producenti podľa ods. 1.) a 2.) musia byť registrovaní na miestne príslušnej Regionálnej

veterinárnej a potravinovej správe (podľa ich bydliska, resp. sídla).

4.)   Na mestskom trhovisku je povolené poskytovanie týchto služieb:

-       rýchle občerstvenie a stravovanie,

-        brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,

-        oprava

-        dáždnikov,

-        kľúčové služby.

5.)   Na mestskom trhovisku je zakázané predávať:

a)      zbrane a strelivo,

b)      výbušniny a výbušné predmety,

c)      tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,

d)      tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,

e)      alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch,

f)       jedy, omamné a psychotropné látky,

g)      lieky,

h)      automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,

i)        chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov,

j) živé zvieratá,

k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,

1) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.

ČI. 7

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby

1.)   Na mestskom trhovisku môžu na základe povolenia predávať výrobky a poskytovať

služby:

a)      fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitný predpisov,

b)      fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti,

c)      fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,

d)      fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

2.)   Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b), c) môžu za rovnakých podmienok i občania

iných členských štátov Európskej únie.

3.) Predaj na trhovisku nesmú vykonávať osoby mladšie ako 18 rokov a osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo s obmedzením spôsobilosti na právne úkony vo veciach súvisiacich s týmto trhovým poriadkom.

ČI. 8

Povinnosti predávajúcich

1.)   Okrem povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich článkov tohto VZN je predávajúci na

mestskom trhovisku povinný:

-       dodržiavať tento trhový poriadok a organizačné pokyny správcu trhoviska,

-       označiť svoje predajné zariadenie podľa platných zákonných ustanovení (svojím menom, priezviskom a adresou, alebo názvom a sídlom firmy),

-        používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa platných zákonných ustanovení s výnimkou:

a)    fyzických osôb predávajúcich poľnohospodárske prebytky,

b)   občanov predávajúcich vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,

-        udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb počas predaja v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,

-        zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, a ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých kvalitatívnych triedach aj kvalitatívnou triedou,

-       vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,

-        dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov,

-        dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja.

2.)   Predávajúci na mestskom trhovisku je tiež povinný predložiť správcovi mestského

trhoviska a orgánom dozoru:

a)      doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,

b)      doklad o zaplatení nájomného za používané predajné zariadenie alebo predajnú plochu a doklad o zaplatení poplatku za predaj na príslušný deň,

c)      zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,

d)      pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

e)      doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,

f)       prvovýrobca (predajca) pri predaji rastlinných produktov z vlastnej pestovateľskej činnosti doklad, ktorý potvrdzuje, že predávané výrobky nepochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti:

1.  potvrdenie z miestneho úradu, že dotyčná osoba vykonáva pestovateľskú činnosť (platné na aktuálny rok),

  1. potvrdenie o tom, že predávajúci je vlastníkom pozemku – LV, resp. ak je nájomcom pozemku nájomnú zmluvu,
  2. registráciu predávajúceho na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných a spracovaných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkam na miestne príslušnej RVPS (podľa jeho bydliska, resp. sídla).

3.)   Príslušné doklady musí mať predávajúci vždy pri sebe, ináč sa vystavuje riziku uloženia

pokuty alebo zákazu predaja.

4.)   Predávajúci predávajú výrobky a poskytujú služby za zmluvné a dohodnuté ceny, pokiaľ z

platnej úpravy VZN nevyplýva niečo iné.

ČI. 9

Povinnosti a práva správcu trhoviska

A/    Povinnosti správcu mestského trhoviska:

1.)   Je povinný tento trhový poriadok zverejniť na viditeľnom mieste na mestskom trhovisku a

zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a

poskytovaní služieb.

2.)   Nesmie umožniť predaj výrobkov a poskytovanie služieb bez povolenia.

3.)   Zabezpečuje na trhovisku sústredené miesto na skladovanie odpadkov a potrebný počet

kontajnerov na komunálny odpad, ktorý vznikne na trhovisku.

4.)   Zabezpečuje čistotu trhoviska počas prevádzky a po skončení stanoveného predajného a

prevádzkového času riadny pravidelný odvoz komunálneho odpadu a dôkladné vyčistenie

a upratanie priestorov trhoviska.

5.)   Kontroluje dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a

poskytovaní služieb (označenie predajného stánku, používanie registračnej pokladnice,…).

6.)   Dbá na dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, v znení neskorších

zmien a doplnkov, podľa ktorého je zakázané fajčenie v priestoroch mestského trhoviska a

trhového miesta.

7.)   Zabezpečuje podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu.

B/   Správca mestského trhoviska je oprávnený:

1.)   V prípade opakovaného nedodržiavania tohto VZN vykázať z priestorov mestského

trhoviska predávajúceho, prípadne mu neumožniť predaj výrobkov alebo poskytovanie

služieb.

2.)   Dať podnet mestskej polícii na uloženie pokuty.

ČI. 10

Nájomné za predajné miesta a poplatky

1.)   Nájomné zajedno predajné miesto sa stanovuje:

a)        100,- eur ročne a 30,- eur mesačne za predajné miesto na zastrešenom stole,

b)        100,- eur ročne a 30,- eur mesačne za predajné miesto mimo zastrešených predajných stolov,

c)        6,- eur za každý deň za predajné miesto na zastrešenom stole a za predajné miesto mimo zastrešených predajných stolov.

2.)   Za predaj z pojazdnej predajne zaplatí predávajúci 15,- eur denne.

3.)   Za umiestnenie predajného stánku rozmerov max. 3m x 3m v priestoroch mestského

trhoviska za účelom predaja zaplatí predávajúci 6,- eur za deň a 1,- eur za každý ďalší aj

začatý m2 plochy umiestneného predajného stánku.

4.)   Pri ročnom prenájme si predávajúci môže prenajať maximálne 2 predajné stoly alebo 2

predajné miesta, prípadne 1 predajný stôl a 1 predajné miesto. Poplatok za ročný prenájom

je potrebné uhradiť v termíne do 30. apríla kalendárneho roka.

5.)   Predajné zariadenia sa môžu prenajímať:

a) zmluvou o prenájme predajného zariadenia, ktorá môže byť uzatvorená medzi správcom

trhoviska a predávajúcim na vzájomne dohodnutý čas,

b) zaplatením nájomného/za každý deň – za používané trvalé alebo donesené predajné

zariadenie.

6.)   Predajné stoly určené pre drobnopestovateľov je možné rezervovať len v prípade

predplatenia konkrétnych dní určených predávajúcim (maximálne 30 kalendárnych dní v

roku.

7.)   Nájomné pre predávajúcich v stánkoch s trvalým stanovišťom sa upravuje nájomnou

zmluvou.

8.)   Ak rezervovaný stôl alebo miesto nie je obsadené do 800 hod, môže ho obsadiť iný

záujemca po zaplatení predpísaných poplatkov.

9.)   Parkovanie prívesných vozíkov je v areáli mestského trhoviska počas predajných dní      povolené len mimo vyznačených predajných miest. Poplatok za parkovanie je stanovený na 6,-  eur/ deň

Cl. 11

Orgány dozoru a sankcie

1.)   Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku vykonávajú:

-       zamestnanci MsÚ Žarnovica poverení kontrolou,

-       hlavný kontrolór mesta,

-       Mestská polícia v Žarnovici – v rozsahu svojich kompetencií.

2.)   Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN, sa dopúšťa priestupku proti poriadku v správe

podľa § 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktorý jej možno uložiť blokovú

pokutu.

3.)   Mesto môže uložiť aj pokuty v súlade s § 12 platného zákona č. 178/1998 Z.z. o

podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

4.)   Primátor mesta môže za porušenie ustanovení tohto VZN právnickej alebo fyzickej osobe

oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu v zmysle ustanovenia § 13 ods. 9 zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

5.)   Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na charakter protiprávneho konania a na rozsah jeho

následkov.

6.)   Pokuty uložené mestom sú príjmom rozpočtu Mesta Žarnovica.

7.)   Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú       týmto VZN dotknuté.

Cl. 12

Záverečné ustanovenia

1.)  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici

na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 2017 uznesením č. 263/2017.

2.)   Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žarnovica č. 3/2010 zo dňa 17. augusta 2010.

3.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018.

Vyvesené: 23.11.2017

Schválené: 12.12.2017

Vyhlásené: 13.12.2017

Nadobúda účinnosť: 01.01.2018

Comments are closed.